Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumi elnöke még 2022 június 14-én nyílt levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, amelyben többek között kifejtette, hogy az Európai Unió intézményrendszerén belül jelentős befolyásra tettek szert a nem kormányzati szervezetek, emberi jogi szerveződések. Az NGO-k, szervezetek, egyesületek sokszor – és egyre inkább – politikai aktorként lépnek fel, tematizálni akarják a közbeszédet, és hatni kívánnak a törvényhozások és a kormányzatok munkájára. (A nyílt levelet a 2022 plusz is ismertette.)

Ursula von der Leyen helyett Věra Jourová alelnök kabinetje válaszolt. A ma érkezett levelet alább olvashatják:

EU logo

Tisztelt Csizmadia László!

Ursula von der Leyen elnök köszöni 2022. június 14-i levelét, amelyben megosztotta vele a CÖF-CÖKA észrevételeit a nem kormányzati szervezeteknek az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvételéről. Von der Leyen elnök engem kért fel, hogy a Bizottság nevében válaszoljak Önnek. Ön a levelében az uniós döntéshozatali folyamatok során a nem kormányzati szervezetek és az uniós intézmények – különösen a Bizottság – között fennálló kapcsolatok különböző típusait említi. Szorgalmazza továbbá az átláthatóság javítását, és konkrét javaslatokat is tesz. A Bizottság az Európai Unióról szóló szerződéssel és különösen annak 11. cikke (1) és (2) bekezdésével összhangban az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn. Köteles meghallgatni a döntéshozatali eljárásai által esetlegesen érintett valamennyi felet, és minden lehetséges módon biztosítani a külső álláspontok és szakértelem megosztását.

Biztosíthatom arról, hogy a Bizottság a szakpolitikák vagy jogszabályok kialakítása vagy végrehajtása során minden képviselt érdeket egyenlő feltételek mellett hallgat meg és vesz figyelembe, és az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolataiban az egyenlő hozzáférés elvét követi, hogy munkáját a lehető legnyíltabb és legkonstruktívabb módon végezhesse. A civil társadalommal és a nem kormányzati szervezetekkel (NGO-kkal) való kapcsolattartás értékes és integráns részét képezi a Bizottság döntéshozatali folyamatának. Az NGO-k közvetlenül kapcsolatba léphetnek a Bizottság döntéshozóival, és részt vehetnek olyan formális struktúrákban, mint a szakértői csoportok. Ennek feltétele, hogy bejegyeztessék magukat az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a kötelező átláthatósági nyilvántartásról létrejött, 2021. május 20-i intézményközi megállapodás által létrehozott átláthatósági nyilvántartásba. Biztosítaniuk kell továbbá az említett megállapodás II. mellékletében meghatározott szükséges információkat, beleértve a pénzügyi információkat is.

Ami azt a feltevését illeti, miszerint javítani kell a befolyást gyakorló szereplők pénzügyi elszámoltathatóságát és átláthatóságát, az átláthatósági nyilvántartás legutóbbi reformja már bevezetett új átláthatósági követelményeket a nem kereskedelmi érdekeket képviselő regisztrálókra, így az NGO-kra vonatkozóan. E regisztrálók kötelesek nyilvánosságra hozni a finanszírozási forrásaikra vonatkozó információkat, többek között a meghatározott küszöbértékeket meghaladó költségvetési hozzájárulások esetében az összes kapott hozzájárulás összegét és az egyes adományozók nevét is. Az érdekképviseleti tevékenységek finanszírozási forrásaira vonatkozó egyes átláthatósági követelmények az átláthatósági nyilvántartásba regisztrálók összes többi kategóriájára egyenlő feltételek mellett alkalmazandók. Ezenfelül valamennyi regisztráló köteles tiszteletben tartani az intézményközi megállapodás I. mellékletében szereplő magatartási kódexet.

Mindez az indokolatlan vagy túlzott befolyás gyakorlása elleni biztosítékok felállítása révén egyenlő feltételeket biztosít az összes érdekképviselő számára, azok hátterétől és az általuk képviselt érdekek jellegétől függetlenül. Szeretnék köszönetet mondani az alapítványuktól kapott konstruktív észrevételekért. Egyúttal biztosítom Önöket arról, hogy a Bizottság elkötelezett a civil társadalmi szervezetekkel folytatott nyílt és átlátható párbeszéd fenntartása mellett.

Tisztelettel: [elektronikus aláírás] Renate Nikolay